Các Món Lẩu Cua

PHÍ CHẾ BIẾN CÁC MÓN LẪU VỀ CUA

                                                                                     1 CON               2 CON             3 CON

1. Phí Lẫu Cua Nấu Thái

   69k          65k       61k

2. Phí Lẫu Cua Nấu Măng Chua  

   69k       65k      61k

3. Phí Lẫu Cua Nấu Bầu  

   69k       65k      61k

4. Phí Lẫu Cua Rào 

   69k       65k      61k

5. Phí Lẫu Cua Nấu Cá Mòi

   69k       65k      61k