Các Món Cua Làm Sốt

PHÍ CHẾ BIẾN CÁC MÓN SỐT VỀ CUA

                                                                                    1 CON          2 CON           3 CON

1. Phí Cua Sốt Muối Nước 

 49k          45k      41k

 2. Phí Cua Sốt Trứng Muối  

49k       45k      41k

 3. Phí Cua Sốt Tiêu Xanh  

49k       45k      41k

 4. Phí Cua Sốt Cam Tươi

49k       45k      41k

 5. Phí Cua Sốt Chanh Dây

49k       45k      41k

 6. Phí Cua Cà Ri Ấn Độ

59k       55k      51k

 7. Phí Cua Sốt Khóm (Thơm)  

49k       45k      41k

 8. Phí Cua Sốt Nấm

49k       45k      41k

 9. Phí Cua Sốt Ớt

49k       45k      41k

 10. Phí Cua Sốt Chao 

59k       55k      51k