Hải Sản Tươi Sống

Hiện nay hệ thống Quán ăn Đối Chứng Cua 1 Càng đã có bán các loại đặc sản hải sản tươi sống như sau:

1. Hào " Long Sơn"

2. Cá Bóng Mú

3. Cá Chim

4. Ốc Đỏ

5. Sò Mai Lớn

6. Ốc Hương

7. Tốm Sú 

8. Ốc Bươu

9. Sò Huyết Cồ

10. Nghêu " Đầm Ô Loan"

11. Ốc Móng Tay Chúa

12. Sò Dương